Doprava ZDARMA
do Balíkovny od 5000 Kč

Ceník dopravy

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

UPOZORNĚNÍ: Omlouváme se všem potencionálním zákazníkům s využitím osobního odběru. Prozatím jsme e-shop BEZ osobního odběru. Objednávky vyřizujeme pouze na území ČR, do zahraničí objednávky neodesíláme. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je u produktu nebo nákupu nad 5000,- Kč uvedeno " Dorpava ZDARMA" JEDNÁ SE O ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO BALÍKOVNY o maximální hmotnosti 15kg.

Všeobecné obchodní podmínky tohoto internetového obchodu

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1. Internetový obchod www.ceskyrajzdravi.cz (dále jen "internetový obchod")
   • 1.1.1. Internetový obchod je provozován podnikatelem Jméno a příjmení: Ing.Radek Petřík,MBA
    sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
    IČ: 040 66 499
    Email: objednavky@ceskyrajzdravi.cz
    (dále jen "Provozovatel").
   • 1.1.2. Internetový obchod je určen k nabídce popis vašeho sortimentu.
  • 1.2. Všeobecné obchodní podmínky
   • 1.2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy.
   • 1.2.2. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
   • Do zahraničí zboží nedodáváme.
  • 1.3. Definice a výklad pojmů
   • 1.3.1. kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím;
   • 1.3.2. obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy;
   • 1.3.3. internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně;
   • 1.3.4. zboží - movité věci popř. software prodávaný prostřednictvím internetového obchodu;
 • 2. NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA , UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • 2.1. Nabídka zboží
   • 2.1.1. Nabídka zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu v sekci e-shop, přičemž Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost uvedeného zboží. Není-li zboží okamžitě dostupné, sdělí Provozovatel tuto skutečnost kupujícímu včetně náhradního termínu dodání; kupující má v takovém případě právo stornovat svou objednávku (odstoupit od kupní smlouvy).
   • 2.1.2. Po kliknutí na zboží uvedené v internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a zpravidla též jeho fotografie; kupující má možnost zaslat dotaz týkající se konkrétního zboží, popř. se zapojit do diskusního fóra týkajícího se konkrétního zboží.
  • 2.2. Objednávka zboží
   • 2.2.1. V případě zájmu o nabízené zboží je kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.
   • 2.2.2. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a jednak jako ceny včetně DPH.
   • 2.2.3. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "koupit" se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
  • 2.3. Potvrzení objednávky a vznik kupní smlouvy
   • 2.3.1. Provozovatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky; přijetí objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Provozovatele.
   • 2.3.2. Potvrzení objednávky Provozovatelem je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou adresu; tento způsob uzavření kupní smlouvy se neuplatní, pokud kupující má zájem o tzv. osobní odběr v provozovně Provozovatele (viz. čl. 2.6. Obchodních podmínek). Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn objednávku stornovat.
   • 2.3.3. Uvede-li kupující v objednávce, že má zájem o úhradu prostřednictvím spotřebitelského nebo jiného úvěru, je kupní smlouva vázána na odkládací podmínku, kterou je rozhodnutí poskytovatele spotřebitelského úvěru o přiznání tohoto úvěru kupujícímu (čl. 2.7.).
  • 2.4. Volba zákona
   • 2.4.1. Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.), ledaže je kupující spotřebitelem dle ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.).
   • 2.4.2. Je-li kupující spotřebitelem dle ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku, řídí se kupní smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
   • 2.4.3. Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určité ustanovení použije pouze pro kupujícího - spotřebitele nebo naopak pro kupujícího - podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na kupní smlouvy bez ohledu na to, v režimu kterého zákona byly uzavřeny.
  • 2.5. Práva a povinnosti z kupní smlouvy, platební podmínky
   • 2.5.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit.
   • 2.5.2. Způsob úhrady kupní ceny a s tím související způsob dodání
    • dobírkou - kurýrní služba doručí zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Kupující platí za zboží při jeho převzetí;
    • v hotovosti - platba probíhá v sídle nebo provozovně Provozovatele při převzetí zboží (čl. 2.6.).
 • 3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • 3.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem
   • 3.1.1. Kupující - spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě je povinen vrátit zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Provozovatele. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy do 24. hodin od objednání zboží. Při odstoupení po 24. hodinách má Provozovatel nárok vyžadovat náhradu nákladů, vynaložených na vyřízení objednávky.
   • 3.1.2. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
   • 3.1.3. Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit,
    • byl-li původní (originální) obal zboží poškozen nebo zničen;
    • bylo-li zboží po jeho dodání kupujícímu používáno;
    • bylo-li zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím;
    • nevrátí-li zboží kompletní (včetně příslušenství, apod.);
    • nepřiloží-li ke zboží originální doklad o koupi.
    • později, jako 24 hodin od objednání zboží
   • 3.1.4. Odstoupí-li kupující oprávněně, je Provozovatel povinen vrátit kupní cenu (finanční částku uhrazenou kupujícím za zboží) kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dní po doručení navráceného zboží. Při vrácení kupní ceny složenkou bude kupní cena snížena o náklady na odeslání složenky. Dále bude částka vrácená jako kupní cena snížena o prokazatelné náklady Provozovatele související s dodáním zboží kupujícímu, jeho opětovné balení a případné další náklady bezprostředně související s možností opětovného prodeje vráceného zboží.
   • 3.1.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v rozporu s čl. 3.1.3. Obchodních podmínek, popř. zašle-li zboží neoprávněně zpět Provozovateli, oznámí mu Provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle zboží zpět na náklady kupujícího, popř. je uskladní na náklady kupujícího; pro tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 516 a násl. obchodního zákoníku o smlouvě o uložení věci.
   • 3.1.6. Na kupní smlouvu uzavřenou při osobním odběru v provozovně Provozovatele (čl. 2.6) se shora uvedená ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem nepoužijí; kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při osobním odběru za podmínek uvedených v občanském zákoníku (§ 588 a násl. a § 612 a násl. občanského zákoníku).
   • 3.1.7. Zboží je nutno vracet osobně na adrese Provozovatele popř. zasláním poštou jako běžnou zásilku. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány.
  • 3.2. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem
   • 3.2.1. Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.
   • 3.2.2. Kupující - podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů.
   • 3.2.3. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
   • 3.2.4. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit kupujícímu kupní cenu; čl. 3.1.4. a 3.1.7. se použije přiměřeně.
  • 3.3. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem
   • 3.3.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.
   • 3.3.2. Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy,
    • došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží,
    • došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží,
    a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
   • 3.3.3. Nastane-li situace popsaná shora v tomto čl. 3.3. Obchodních podmínek, je Provozovatel povinen neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodávky zboží, popř. navrhnout kupujícímu změnu ceny zboží nebo nákladů na přepravu. Pokud již kupující uhradil část nebo celou kupní cenu, je prodávající povinen převést tuto částku kupujícímu na jeho účet a to v nekratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.
   • 3.3.4. Ustanovení čl. 3.3. se použije bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitelem nebo nikoliv.
 • 4. DODÁVKA ZBOŽÍ
  • 4.1. Termín dodání
   • 4.1.1. Termín dodání činí zpravidla 10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, jinak v termínu sjednaném individuálně s Provozovatelem, která za tímto účelem kupujícího kontaktuje.
   • 4.1.2. V případě osobního odběru platí ustanovení čl. 2.6. Obchodních podmínek.
  • 4.2. Způsob dodání a náklady přepravy
   • 4.2.1. Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce
   • 4.2.2. Provozovatel splní povinnost dodat zboží
    • jeho odesláním v případě, že mělo být zasláno poštou.
   • 4.2.3. Kupujícímu jsou účtovány náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání zboží, a to dle aktuálního ceníku uvedeného na stránkách internetového obchodu.
   • 4.2.3. Pokud je u produktu nebo nákupu nad 5000,-Kč uvedeno DOPRAVA ZDARMA, jedná se o zaslánízboží do balíkovny o maximální hmotnosti 15kg. Každý další balík bude zpoplatněn dle platné sazby přepravce. U dopravy Do ruky nebo Na poštu je váhový limit jedné objednávky 30kg.
   • 4.3. Přechod nebezpečí škody na zboží
   • 4.3.1. Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy Provozovatel předal zboží dopravci.
  • 4.4. Prohlídka zboží kupujícím
   • 4.4.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.
   • 4.4.2. Ustanovení čl. 4. se použije bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitelem nebo nikoliv.
 • 5. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
  • 5.1. Záruční podmínky pro kupující - spotřebitele
   • 5.1.1. Záruční doba činí 24 měsíců, ledaže zákon stanoví pro určité druhy zboží jinou délku záruční doby. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného Provozovatelem.
   • 5.1.2. Provozovatel není povinen vydávat samostatné záruční listy - postačuje, dodá-li kupujícímu doklad o koupi zboží (fakturu).
   • 5.1.3. Záruka zaniká
    • uplynutím záruční doby,
    • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
    • neodbornou instalací nebo jiným uvedením do provozu, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží uvedené v dokumentaci, ledaže by pokyny v návodu k montáži a užívání byly nesprávné.
   • 5.1.4. Záruka se nevztahuje
    • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
    • na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
    • na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
    • na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.
   • 5.1.5. Životnost dodávaných baterií a akumulátorů je 6 měsíců od data dodání, jejích vybití se nepovažuje za vadu zboží nebo příslušenství.
   • 5.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
   • 5.1.7. Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží. V případě nepřesných údajů uvedených u zakoupeného zboží na internetových stránkách Provozovatele, které se liší podstatným způsobem od skutečných vlastností zboží, se přiměřeně použijí ustanovení o shodě s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.
  • 5.2. Záruka za jakost pro kupující - podnikatele
   • 5.2.1. Provozovatel poskytuje kupujícímu - podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží; záruka začíná běžet ode dne uvedeném výrobcem popř. dostributorem. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem.
   • 5.2.2. Na dotaz kupujícího sdělí délku záruční doby Provozovatel ještě před objednávkou zboží.
   • 5.2.3. Ustanovení čl. 5.1.3 a 5.1.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně. Další výluky či omezení záruky jsou možné pouze tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.
  • 5.3. Reklamace
   • 5.3.1. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (zpravidla uvedené v záručním listě), popř. provozovna Provozovatele uvedená v čl. 1.1.1 Obchodních podmínek. Není-li ke zboží vydán samostatný záruční list, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna Provozovatele.
   • 5.3.2. Kupující reklamuje (uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady) buď osobně předáním zboží v místě uplatnění reklamace (čl. 5.3.1) nebo zasláním zboží do místa plnění spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem. Nedodá-li kupující kompletní dokumentaci popř. popis vady, nepočíná běh lhůty k odstranění vady.
   • 5.3.3. Kupující - spotřebitel má právo na vyřízení reklamace ve lhůtě dle právních předpisů; tato úprava se nepoužije na kupující - podnikatele.
   • 5.3.4. Autorizovaný servis popř. Provozovatel jsou povinni dodat kupujícímu - spotřebiteli spolu se zbožím potvrzení o tom, kdy a jaké právo bylo v rámci reklamace uplatněno, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Kupující je povinen uchovat si potvrzení pro případ případných dalších reklamací.
   • 5.3.5. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno, ledaže by si kupující - spotřebitel při reklamaci vymínil, že chce v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení autorizovaného servisu.
   • 5.3.6. Kupující - podnikatel má v případě zjištění neodstranitelné vady zboží právo na jeho výměnu.
   • 5.3.7. V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), vzniká autorizovanému servisu popř. Provozovateli nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného zboží. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu Provozovatele uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Provozovatel právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.
   • 5.3.8. Autorizovaný servis popř. Provozovatel po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.
   • 5.3.9. V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na jejich dodatečné zaslání; Provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Chybějící záruční list však nemusí představovat neúplnou dodávku (viz. čl. 5.1.2.)
 • 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 6.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  • Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Ráj zdraví, s.r.o. se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2, nakládá s osobními údaji, které sbírá on-line od uživatelů internetového obchodu bolf.cz (dále jen Internetový Obchod) a zpracovává je prostřednictvím webové stránky www.ceskyrajzdravi.cz (dále jen Webová stránka).

   Společnost Ráj zdraví, s.r.o. předsevzala veškerá nezbytná a vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnost vašich osobních údajů a systematicky analyzuje a upravuje tyto činnosti, dle právní změn nebo nových technologických řešení.

   Jaké informace jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webových stránek internetového obchodu ceskyrajzdravi.cz?

   Pokud na našich webových stránkách nevyplníte formulář objednávky nebo nás přímo nekontaktujete e-mailem, identifikační údaje o Vaší osobě tj. jméno, adresa, telefonní číslo, apod. neshromažďujeme. Při návštěvě našich webových stránek však automaticky shromažďujeme určité neosobní informace uvedené v souborech cookies prohlížeče použitím dostupných internetových technologii včetně „session cookies“, „trvalých cookies“ a „webových majáků“.

   Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka umístí do cookie souboru Vašeho webového prohlížeče a které umožní webové stránce zapamatovat si informace o Vás a Vašich volbách. Cookies jsou používány, aby zlepšovat webové stránky tak, aby Vám poskytovaly pouze nejlepší informace a služby během návštěvy v internetovým obchodě a nakupování np. pro uložení provedených Vámi nákupů.

   Internetový obchod využívá 2 typy souborů cookies: Session cookies, které jsou po ukončení užívání webových stránek automaticky vymazány z paměti zařízení a Trvalé soubory cookies, které jsou ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče a zůstávají tam po určitou dobu nebo dokud nejsou smazány uživatelem. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil na jeho počítač, jako je heslo nebo přihlašovací jméno. Tím je používání webových stránek rychlejší a jednodušší. Kdykoliv můžete cookies omezit, zablokovat nebo vymazat. Lze k tomu použít Váš prohlížeč. V případě problémů, doporučujeme použít funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči.

   Kromě souboru cookies internetový obchod shromažďuje údaje zaznamenávané v protokolech webového serveru.

   Protokolovací soubory obsahují m.j.: IP adresu (internetovou protokolovací adresu) přístupového počítače, typ prohlížeče, název načtené stránky, datum a čas načtení, URL stránky, ze které jste přešli na načtenou stránku, množství přenesených dat, stavové hlášení, zda bylo načtení úspěšné, Session Cookies;
   Některé podstránky mohou obsahovat navíc elektronické obrázky známé jako webové majáky (web beacons). Kromě výše uvedených informaci (IP adresa apod.) webové majáky nám rovněž poskytují více informací o e-mailech, které odesíláme (o tom, zda jste přijali, otevřeli nebo využili e-mail, který jste se od nás rozhodli přijmout), pomáhají určit klíčová slova vyhledávání, podle kterých se návštěvníci dostanou na naši webovou stránku, a názvy domén webových stránek, které na nás odkazují. Tyto údaje využíváme anonymně pouze ke statistickým účelům a k vyhodnocení účinnosti našich reklam a našeho webu

   Tyto informace budou ukládány a používány za účelem shromažďování obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů.

   Internetový obchod provozovaný prodávajícím pod doménou www.ceskyrajzdravi.cz využívá službu Google Analytics. Tato aplikace zajišťuje, že nebude vytvořeno žádné spojení s výše uvedenými cookies. Společnost Google nás zavazuje k uveřejnění následujícího prohlášení:

   Tyto webové stránky používají aplikaci Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (“Google“). Google Analytics používá tzv. “cookies“, textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho využití daných webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem využití těchto stránek jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Aktivací anonymizace IP na těchto webových stránkách ovšem Google Vaši IP adresu v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena plná IP adresa a až tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využití stránek, pro účely vypracování zpráv o aktivitách webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa, zprostředkovaná Vaším prohlížečem v souvislosti s aplikací Google Analytics, nebude propojena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem cookie o Vašem využití webových stránek (včetně Vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto informací společností Google zablokovat tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím linku. Aktuální link je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

   Cizí obsahy na stránkách, k nimž se lze dostat prostřednictvím odkazů z těchto internetových stránek, si společnost Ráj zdraví, s.r.o. nepřivlastňuje a nenese za ně žádnou zodpovědnost. Od nepřípustných nebo dvojznačných obsahů se společnost Ráj zdraví, s.r.o. výslovně distancuje.

   Internetový obchod shromažďuje data těch Zákazníků (jako nick, přezdívka, apod.), kteří dobrovolně vkládají hodnocení produktů na stránky internetového obchodu.

   Údaje shromážděné automaticky mohou být použity pro analýzy chování uživatelů na webových stránkách internetového obchodu, ke shromažďovaní demografických informaci o zákaznících, k přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu.

   Údaje shromážděné automaticky od zákazníků vkládajících komentáře k produktům, stejně jako vložené komentáře mohou být použity pro marketingové a propagační účely Internetového Obchodu a propagaci nabídky jeho produktů.

   Jaká data jsou shromažďovány při registraci a při nakupování?

   Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto stránek a jiných forem komunikace budou prodávajícím zpracovávány a uchovávány. Internetový obchod shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

   1. jméno a příjmení,
   2. adresu,
   3. korespondenční adresa, pokud se liší od adresy trvalého bydliště, dodací adresu,
   4. e-mailovou adresu,
   5. telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu.

    

   Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci a nákupy v rámci webu.

   Zákazník může sám kdykoliv provádět evidenční změny údajů zavedených do systému Internetového Obchodu.

   Zákazník, který má vytvořený účet v internetovém obchodě, může kdykoli požádat zákaznické oddělení o jeho odstranění. Odebrání účtu je nevratné a znamená odstranění veškerých dat zákazníka. Obnova tohoto účtu nebude možná.

   Marketing Internetového obchodu

   Přihlášením k odběru newsletteru vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Váše e-mailova adresa bude použita pro reklamní a marketingové účely Internetového obchodu zaměřené na podporu prodeje jeho vlastních produktů a šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky (tj. typicky e-mailem nebo prostřednictvím sms). Svůj souhlas s uložením Vaší e-mailové adresy a s využíváním této adresy k zasílání elektronického newsletteru a zmíněných informací můžete samozřejmě kdykoli zrušit (pro odhlášení newsletteru najdete na konci každého newsletteru příslušný odkaz).

   Internetový obchod může předat vaše osobní údaje České poště, případně dalším subjektům, za účelem užití takových osobních údajů k doručování zásilek od ceskyrajzdravi.cz, tedy k plnění smlouvy.

   Kromě toho, vámi poskytnuté informace mohou být sděleny příslušným orgánům veřejné správy, vyžadují-li to příslušné právní předpisy.

   Jaký typ souborů cookies používá ceskyrajzdravi.cz?

   Session Cookies je dočasný soubor, jehož platnost vyprší poté, co uživatel zavře svůj prohlížeč. Session cookies umožňují správné fungování webových stránek, které navštívíte (nebo funkci na nich). Uchovává například informace o obsahu nákupního košíku uživatele při přechodu do pokladny, o tom, jaké stránky a odkazy používá a jakou dobu stráví na jednotlivých stránkách. Díky tomu pokud je připojení k serveru ztraceno Uživatel se může vrátit na stejnou stránku.

   Trvalé cookies zůstávají na počítači, dokud nevyprší platnost stanovená v příslušné cookie nebo dokud je zákazník nevymaže. Používání trvalých cookies nám umožňuje poznat nákupní preference zákazníka / uživatele a poskytnout mu individuální služby při nakupování, aniž bychom znali jeho totožnost.

   Cookies externích subjektů/ třetích stran/ reklamních sítí – umožňují přizpůsobit zobrazení a obsah webové stránky preferencím uživatele během jeho nákupu v obchodě (Google Analytycs, Google Adwords, AdPilot).

   Technické prostředky a Vaše povinnosti

   Obchod vynakládá veškeré možné úsilí a přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů a zabezpečení dat svých Zákazníků. Poskytujeme všestranné zabezpečené spojení se serverem, ochranu webových stránek, zejména zabezpečení pomocí SSL certifikátu. Všechny provedené elektronické platby, pokud zvolíte tuto formu úhrady, jsou šifrovány.

   Naše opatření se mohou ukázat jako nedostatečná, pokud Uživatel sam nebude dodržovat bezpečnostní pravidla. Uživatelské jméno a heslo je Uživatel povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je žádným třetím osobám. Upozorňujeme, že tyto informace nebudou po Vás požadovány, s výjimkou přihlášení na webovou stránku obchodu. Dále se nezapomeňte vždy odhlásit ze svého Uživatelského účtu a zavřete okno prohlížeče, jakmile přestanete používat webové stránky našeho obchodu, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašemu účtu.

   Jak můžete využít Vaše práva?

   Máte právo k nahlédnutí a úpravě osobních údajů přihlášením se emailem a heslem na váš účet. V případě zapomenutí hesla nebo jiných problémů při přihlášení nás kontaktujte prosím na: objednavky@ceskyrajzdravi.cz.

   Máte právo na přístup k informacím, které stanoví vaše osobní údaje, na jejich úpravu, odstranění nebo zpracování, právo na podání stížnosti orgánu dozoru. Kromě toho můžete kdykoliv využít své právo na odvolání souhlasu bez vlivu na správnost se zákonem zpracování, který vznikl na základě souhlasu před jeho odstoupením a právo na podání stížnosti orgánu dozoru. V případě zjištění jakéhokoliv porušení Vašich práv nás neváhejte kontaktovat. V zájmu o ochraně údajů našich zákazníků budou všechny připomínky ihned kontrolovány.

   Odkazy na jiné webové stránky

   Naše webové stránky mohou obsahovat čas od času odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí poskytnout další informace. Nejsme ale zodpovědní za jejích obsah. Tyto stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které doporučujeme si přečíst. Internetový obchod není zodpovědný za nakládání s daty v rámci těchto stránek.

   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, o čem uživatelé Internetového obchodu budou informování na webových stránkách obchodu.

   Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů na těchto stránkách, kontaktujte nás na adrese objednavky@ceskyrajzdravi.cz.

 • 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 7.1. Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislostí s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
  • 7.2. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
  • 7.3. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.
  • 7.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
  • 7.5. Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
 
Certifikovaný e-shop České poštyBalíkovnaBalíkovna

Created by Netsimple